Korzystanie ze zjeżdżalni

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI RUROWEJ :

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Pływalni.
2. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
3. Zjazd odbywa się pojedynczo, zgodnie z piktogramami umieszczonymi przed wlotem
    zjeżdżalni
4. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.
5. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć okulary, zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
6. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, które mogą sprowadzić na
    samego użytkownika lub innych użytkowników niebezpieczeństwo odniesienia urazów lub
    utraty życia.
7. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się
    nakazom ratownika.
8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.

W CELU DOKONANIA BEZPIECZNEGO ŚLIZGU NALEŻY:

1. Zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę startową.
2. Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie 1 osoba.
3. Należy sprawdzić, czy w rurze płynie woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony.
4. Należy obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz
    wchodzenia i zjazdu rurą.
5. Po zapaleniu się światła zielonego należy:
    1) spokojnie wejść na odcinek startowy,
    2) schylić się i dać pół kroku do przodu, wchodząc do rury na jej początek,
        zająć właściwą pozycję – nogami w kierunku zjazdu,
    3) lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub drążka,
        zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze, przez cały czas trwania zjazdu obserwować
        przód rury (przed nogami) tak, by w momencie jakiegokolwiek spotkania z poprzednikiem
        zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
    4) po wpadnięciu do lądowiska (rynny hamowniczej) natychmiast je opuścić,
    5) wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłosić ratownikowi.
 6. Zjeżdżać kolejno, stosując się do sygnalizacji świetlnej:
    1) światło czerwone – stop,
    2) światło zielone – start.
7. Zjeżdżać leżąc na plecach nogami do przodu lub siedząc.
8. Po wykonaniu ślizgu do basenu niezwłocznie opuścić brodzik i zrobić miejsce następnemu
    użytkownikowi zjeżdżalni.
9. Stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika, instruktorów i pracowników pływalni.

 PODCZAS KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI RUROWEJ ZABRANIA SIĘ:

 

1. Wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu, środków
    odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych.
2. Wykonywania ślizgów grupowych.
3. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, tyłem, na
    brzuchu, na plecach głową do przodu.
4. Zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
5. Zjeżdżania w pozycji „głowa na dół”, na stopach, na stojąco, na kolanach.
6. Biegania po schodach prowadzących do wieży zjeżdżalni.
7. Wchodzenia po rynnach zjeżdżalni „pod prąd” i zatrzymywania się w trakcie wykonywania
    ślizgu.
8. Korzystania ze zjeżdżalni dzieci bez opieki do lat 7.
9. Wnoszenia na zjeżdżalnię ciężkich, ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
10. Korzystania ze zjeżdżalni przez osoby nie umiejące pływać.
11. Korzystania ze zjeżdżalni w przypadku uszkodzenia zabezpieczeń sygnalizacji świetlnej,
      konstrukcji nośnej, rynny ślizgowej, braku dostatecznej ilości wody lub innych
      niesprawności technicznych.
12. Dokonywania ślizgów bez dopływu wody.
13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu oraz instrukcji
      będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu Pływalni. 

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI TYPU „SŁOŃ”

1. Zjeżdżalnia typu Słoń jest integralną częścią Pływalni.
2. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem,
    tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci do lat 7 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych
    opiekunów.
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu.
7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
    innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy
    wypadek, a w szczególności:
    1) zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu,
    2) wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
    3) zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności :
        okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami,
        łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i
        okularkami pływackimi, itp.),
    4) wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w
        kierunku punktu startu,
    5) zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni,
9.  Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na
     plecach z wyprostowanymi  nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi
     wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu.
     Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
10.  Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu.
11.  Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie,
12.  Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy. Wszystkie osoby
       korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń,
13.  Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska,
14.  W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką
       odpowiedzialność ponosi użytkownik.
16.  Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
       usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu Pływalni.

 

 

DYREKTOR
MCSiW w Tuszynie