Stadion Miejski

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W TUSZYNIE

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego w Tuszynie.
2. Stadion Miejski, dalej zwany Stadionem, zlokalizowany jest w Tuszynie przy
ul. Poniatowskiego 13.
3. Stadion stanowi własność Gminy Tuszyn i jest administrowany przez Miejskie Centrum Sportu
i Wypoczynku w Tuszynie z siedzibą przy ul. Noworzgowskiej 20, tel: 42-614-44-62, zwanym dalej
Administratorem.
4. Stadion dostępny jest w sezonie letnim (01.04. – 31.10.) od poniedziałku do piątku w godzinach
12:00 – 20:00, zaś w soboty i niedziele Stadion czynny jest w zależności od harmonogramu
rozgrywek. Natomiast w sezonie zimowym (01.11. – 31.03.) Stadion  czynny jest od poniedziałku
do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.
5. Wejście na teren Stadionu oznacza automatyczne i bezwzględne zaakceptowanie zapisów
niniejszego Regulaminu.
6. Stadion nie jest miejscem powszechnie dostępnym.
7. Zasady przebywania na Stadionie podczas imprez sportowych, artystyczno-rozrywkowych lub
innych określa organizator zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. 2013r. poz. 611).
8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 

II. UŻYTKOWNICY STADIONU.

1. Kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej mogą prowadzić zajęcia na Stadionie
wyłącznie pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
2. Do korzystania ze Stadionu, po wcześniejszym zgłoszeniu u Administratora, uprawnione są:
1) stowarzyszenia, związki sportowe, inne organizacje oraz osoby fizyczne organizujące na
Stadionie zajęcia lub imprezy o charakterze sportowo- rekreacyjnym, zwane dalej
Organizatorami;
2) osoby pełnoletnie lub małoletnie pod stałym nadzorem i opieką osoby pełnoletniej,
uczestniczące jako kibic lub zawodnik w imprezie lub zajęciach organizowanych przez
Organizatora, zwane dalej Uczestnikami;
3) osoby pełnoletnie korzystające ze Stadionu indywidualnie, zwane dalej Użytkownikiem
indywidualnym.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA – DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU.

1. Korzystanie ze Stadionu bezwzględnie wymaga wcześniejszego zgłoszenia u Administratora
i uzgodnienia zasad użytkowania.
2. Organizatorzy chęć korzystania ze Stadionu zgłaszają w formie pisemnej, określając termin
i zakres swojej działalności.
3. Administrator spisuje stosowną umowę z Organizatorem i ustala harmonogram korzystania
z infrastruktury Stadionu. Umowa wraz z harmonogramem jest podstawowym dokumentem
określającym dostępność do Stadionu.

 

 IV. ZASADY KORZYSTANIA  – OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW, UCZESTNIKÓW
I UŻYTKOWNIKÓW  INDYWIDUALNYCH.

1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg imprezy lub zajęć,
a w szczególności za organizację imprez masowych.
2. Organizator zobowiązuje się do:
1) przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy o organizacji imprez masowych,
p.poż., bhp, regulaminu Stadionu;
2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie imprezy lub zajęć;
3) kontroli wejścia, tak, aby podczas trwania imprezy lub zajęć na wykorzystywanym terenie
przebywały tylko osoby uprawnione;
4) utrzymania czystości na wykorzystywanym terenie;
5) dbałości o powierzone mienie, a w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia przez
Uczestników, do poniesienia z tego tytułu kosztów.
3. Wszystkich korzystających ze Stadionu zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad:
1) wszystkie urządzenia Stadionu należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem;
2) o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz
o występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Administratora;
3) nie wolno wnosić na teren Stadionu oraz spożywać alkoholu, środków odurzających lub
substancji psychotropowych albo środków zastępczych;
4) na terenie Stadionu oraz we wszystkich jego pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia
tytoniu, używania papierosów elektronicznych;
5) nie wolno wnosić sztucznych ogni, rac, świec dymnych, pojemników do rozpylania wszelkich
gazów i substancji żrących, noży, butelek, kijów ani innych przedmiotów, które mogłyby być
użyte jako broń;
6) nie wolno rozniecać ognia w jakiejkolwiek postaci;
7) na terenie Stadionu obowiązuje zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt;
8) nie wolno poruszać się pojazdami mechanicznymi parkować ich oraz w jakikolwiek sposób
blokować, dróg dojścia;
9) zabronione jest wspinanie się na maszty, dachy budynków i innych konstrukcji, mury,
ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, pomosty itp.;
10) zakazuje się wstępu na teren Stadionu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych;
11) nie wolno przebywać na terenie Stadionu bez wiedzy Administratora.
4. Podczas korzystania z obiektu i jego urządzeń wszystkich użytkowników obejmuje strój
i właściwe obuwie sportowe, a także przestrzeganie ustalonego harmonogramu zajęć i terminarza
treningów.
5. Dyrektor MCSiW wydaje pisemną zgodę na organizację imprez rekreacyjno-sportowych na
obiekcie stadionu.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Wobec Organizatorów, Uczestników oraz Użytkowników indywidualnych, którzy naruszają zasady
porządku prawnego, w tym zapisy Regulaminu, będą wszczęte czynności zmierzające do
wyegzekwowania prawidłowego postępowania, z usunięciem ze Stadionu włącznie oraz sprawa
może zostać skierowana na drogę postępowania administracyjnego, karnego lub cywilnego.
2. Nagminne naruszanie Regulaminu może spowodować wydanie przez Administratora zakazu
wstępu na teren Stadionu.
3. Za wyrządzone na Stadionie szkody, w przypadku Użytkowników indywidualnych – odpowiada
osoba wyrządzająca szkodę, w przypadku Uczestników (zawodników lub kibiców) – odpowiada
Organizator.
4. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu
Administrator nie ponosi odpowiedzialności .
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za garderobę, jak i przedmioty pozostawione w szatni
lub bez opieki na terenie obiektu.
6. Korzystający z obiektu sportowego ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałe urazy i kontuzje,
które nastąpiły w trakcie trwania zajęć.
7. Skargi i wnioski należy składać w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie
ul. Noworzgowska 20, tel: 42-614-44-62.


Zasady korzystania z kortu tenisowego:

1. Kort tenisowy czynny jest w dni robocze w godzinach 12 – 20, natomiast w soboty i niedziele
w zależności od godzin w których odbywają się rozgrywki piłkarskie.
2. Wstęp na kort tenisowy jest odpłatny i wynosi 12 zł za 60 min. według obowiązującego cennika.
3. Na korcie obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie do gry w tenisa ziemnego,
nie powodujące niszczenia płyty kortu.
4. Na korcie mogą grać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby.
5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu lub urządzenia sportowego należy
niezwłocznie powiadomić o tym pracownika stadionu.
6. Na terenie kortu tenisowego zabrania się palenia tytoniu, a także wnoszenia i spożywania
alkoholu i innych środków odurzających.
7. Wstęp na teren obiektu osobom nietrzeźwym jest zabroniony.
8. Opłata za wynajem kortu następuje u pracownika zatrudnionego na stadionie na podstawie
wystawionego przez niego dowodu KP.

   

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR
MCSiW w Tuszynie