Hala sportowa

 

NA TERENIE HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ WYMIENIONE ZOSTAŁO OŚWIETLENIE

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie informuje, że na terenie hali sportowo-widowiskowej wymienione zostało oświetlenie hali. Wymieniono 50 szt. lamp oświetlających halę.

Zamontowano nowoczesne, energooszczędne lamy LED, które lepiej doświetlą cały obszar hali, ale oprócz tego przyczynią się do oszczędności związanych z zużyciem energii elektrycznej.

Dyrektor

MCSiW w Tuszynie

 

 

Regulamin Hali Sportowo – Widowiskowej MCSiW przy ul. Tysiąclecia 8 w Tuszynie.

 

 

                                     

I.     Część ogólna

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu hali sportowej w Tuszynie.
2. Administratorem obiektu jest Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie
z siedzibą przy ul. Noworzgowskiej 20.
3. Obiekt jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 22:00, w soboty w godz.
7:00 – 15:00 i w niedzielę według ustalonej rezerwacji.
4. Przed wejściem na teren hali i korzystaniem z jej boisk, pomieszczeń, urządzeń lub innych
proponowanych użytkownikom usług, należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem
i instrukcjami użytkowania.
5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się
przepisom regulaminu, instrukcji i innym zaleceniom administratora obiektu.
6. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi
technicznej i służb porządkowych, mogą być usuwane z terenu obiektu.
7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
8. Zakazuje się wstępu  na teren obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych.
9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: wprowadzania zwierząt, palenia papierosów, używania
papierosów elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych albo środków zastępczych.
10.Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń
narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
11.Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie sportowe. Wejście na parkiet hali może
odbywać się tylko w obuwiu sportowym (halowym).
12.W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów BHP i p. poż.

II.  Zasady korzystania z hali

 

1. Grupy zorganizowane korzystające z hali sportowo – widowiskowej odbywają zajęcia według
ustalonego rozkładu zajęć.
2. Zajęcia grupowe w hali z dziećmi i młodzieżą mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego
nauczyciela, trenera – instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i wymogami.
3. Osoby prowadzące zajęcia (opiekun) są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących, za
właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących oraz są również odpowiedzialne
za stan pomieszczeń i sprzętu wydanego do prowadzenia zajęć.
4. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem dla zachowania bezpieczeństwa
winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego z którego będzie korzystał
i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt pracownikowi obiektu lub innej upoważnionej
osobie.
5. Po zakończeniu zajęć urządzenia i sprzęt sportowy, z którego korzystano, w należytym stanie
technicznym winny być umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.
6. W czasie organizowanych zawodów, turniejów lub innych imprez masowych itp. organizator
odpowiedzialny także jest za przestrzeganie przepisów regulaminu i instrukcji
obowiązujących na hali oraz za zabezpieczenie w porozumieniu z administratorem obiektu
służb porządkowych i opieki lekarskiej.
7. Rezerwacji należy dokonywać osobiści na obiekcie lub pod numerem tel: 42-614-35-32.

III. Odpłatność za korzystanie.

 

1. Do korzystania z hali sportowo – widowiskowej jej urządzeń oraz sprzętu sportowego, a także
innych usług proponowanych przez MCSiW na tym obiekcie uprawnione są osoby, które dokonały
opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.

IV. Odpowiedzialność i kary

 

1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione
w szatni – Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych, obowiązuje
odpłatność w wysokości pełnej wartości szkody.
3. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub
obsłudze obiektu.
4. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu
i obowiązujących na obiekcie instrukcji, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrekcji MCSiW ul. Noworzgowska 20 lub pod
numerem tel.: 42-614-44-62.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W HALI SPORTOWEJ

1. Bramki przenośne do piłki halowej można przestawiać wyłącznie pod nadzorem dyżurnego
hali. Zabronione jest wieszanie się na poprzeczkach poziomych bramek oraz ciągnięcie za
siatki.
2. Zabronione jest wieszanie się na siatkach piłkochwytowych oraz na kotarach
odgradzających sektory hali.
3. Kategorycznie zabronione jest wieszanie się na stalowych obręczach od tablic do
koszykówki oraz zamontowanych na nich siatkach.
4. Zabronione jest wchodzenie i wciąganie się na stalowe dźwigary dachowe.
5. Kategorycznie zabronione jest samowolne wspinanie się na drabinki przyścienne
( z wyjątkiem zajęć pod nadzorem opiekuna ) oraz przechodzenie przez balustradę na
widownię.
6. Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu i demontażu przez dyżurnego
hali stalowych słupków do piłki siatkowej.
7. Zabronione jest celowe kopanie piłki w sufit hali, w lampy oświetleniowe, w metalowe
rury instalacji nawiewnej.
8. Podczas podnoszenia i opuszczania kotar dzielących boisko na sektory, należy zachować
szczególną ostrożność. Zabrania się przebywania bezpośrednio pod płaszczyzną kotary
podczas wykonywania czynności podnoszenia i opuszczania kotary.
9. Grupy zaczynające i kończące zajęcia na sektorze, zobowiązane są do bezkolizyjnego
przechodzenia przez poszczególne sektory, tak aby nie powodować zagrożenia
u pozostałych uczestników zajęć.
10. Sprzęt sportowy potrzebny do wykonywania zajęć jest wydawany z magazynu przez
dyżurnego hali. Osobami pobierającymi sprzęt są opiekunowie grup lub osoby przez nich
upoważnione.
11. Zabronione jest granie w piłkę na korytarzach, w szatniach i w holu.
12. Grupy szkolne wchodzą na teren hali sportowej tylko z opiekunami.

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z USŁUG HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ

Załącznik do Zarządzenia nr 129/2016 Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 7 grudnia 2016r

1.  Dla podmiotów i osób fizycznych:

a)      Korzystanie z całej hali (trzy sektory) – 90 zł / godz.
b)      Korzystanie z 1 sektora hali – 30 zł / godz.

2.   Dla uczniów i studentów do 26 lat:

a)      Korzystanie z całej hali – 45 zł / godz.
b)      Korzystanie z 1 sektora hali – 15 zł / godz.

3.   Dla klubów i stowarzyszeń prowadzących sekcje młodzieżowe – wspieranych przez Gminę Tuszyn:

a)      Korzystanie z całej hali – 45 zł / godz.
b)      Korzystanie z 1 sektora hali – 15 zł / godz.

4.   Wynajem całej hali do tenisa halowego:

a)      Uczniowie i studenci do 26 lat – 25 zł / godz.
b)       Kluby, stowarzyszenia, podmioty, osoby fizyczne – 38 zł / godz.

5.   Wynajem hali sportowej na turnieje i zawody sportowe:

a)      Kluby, stowarzyszenia, grupy:
– 100 zł / godz. (pon – sob).
– 130 zł / godz. (niedz i święta).

Ustalenia dodatkowe:

 

1. Stawki opłat określone w punktach 1-4 dotyczą wykorzystania hali w dni od poniedziałku do
soboty. W przypadku niedzieli i dni świątecznych stawki te podnosi się o 30%.
2. Korzystanie z hali w niedzielę i dni świąteczne następuję po uprzedniej rezerwacji dokonanej co
najmniej w poprzedzający niedzielę piątek lub dwa dni robocze przed dniem świątecznym, do
godziny 1500.
3. Opłaty dotyczą korzystania z hali lub sektora w czasie pełnej godziny zegarowej, tj. 60 min.
Za każde następne rozpoczęte 30 minut korzystania opłata wynosi 50% ustalonej stawki
godzinowej.
4. Udostępnienie hali na organizację imprez niekomercyjnych (okolicznosciowych,
patriotycznych, itp.) – 200 zł / godz.
5. Udostępnienie hali na organizację imprez komercyjnych – 500 zł / godz.

DYREKTOR
MCSiW w Tuszynie