Boisko „Orlik”

MOJE BOISKO – „ORLIK 2012”

Moje boisko – „Orlik 2012” położony jest w Tuszynie przy ulicy Noworzgowskiej 30 należy do Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku. Czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12:00 – 20:00 w okresie od 01.IV do 31.X oraz w godzinach od 10:00 – 18:00
w okresie od 01.11 do 31.03.
Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27.01.2009 r. wydano Gminie Tuszyn pozwolenie na użytkowanie obiektu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”.

Obiekt wyposażony jest w:

– budynek zaplecza socjalno – biurowego o powierzchni 87,6 m2 ,
– boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m, na podłożu przepuszczalnym, z nawierzchnią
   syntetyczną o całkowitej powierzchni 1860 m2,
– boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 m x 32,1 m, na podłożu
   przepuszczalnym z nawierzchnią syntetyczną o całkowitej powierzchni 613,11 m2.

 

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko – Orlik 2012”.

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych, który składa się z boiska
    do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno – szatniowego.
2. „Moje boisko – Orlik 2012” administrowana jest przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku,
     którego siedziba znajduje się w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20.
3. Boisko Orlik czynne jest od poniedziałku do niedzieli  w terminie od 01.04 – 31.10.
    w godz. 12:00 – 20:00 oraz  w terminie od 01.11 – 31.03. w godzinach od 10:00 – 18:00.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki
    atmosferyczne, techniczne, przerwy świąteczne lub inne.
5. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor (animator) sportu.
6. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
8. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie MCSiW lub na bieżąco
    na dany dzień po uzgodnieniu z instruktorem (animatorem) sportu.
9. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
10. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
      sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
      sztucznego oraz obuwie typu halowego). Na boisku wielofunkcyjnym (do koszykówki
      i siatkówki) można grać w typowych butach sportowych z podeszwą gumową lub gumopodobną.
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
      przeznaczeniem zabrania się:
      – używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
      – wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower,
        motorower, deskorolka, rolki itp.;
      – niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
      – wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
      – wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub
         substancji psychotropowych albo środków zastępczych;
      – palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, środków
         odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych oraz żucia gumy;
      – zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
      – przeszkadzania w zajęciach lub grze;
      – zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
      – wprowadzania zwierząt;
      – korzystania z boisk bez zgody instruktora (animatora) sportu;
      – przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia obiektu.
13. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 11 i 12 korzystania z boisk
       podejmuje instruktor (animator) sportu, który w zależności od sytuacji może:
       – nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
       – zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
       – nakazać opuszczenie terenu boisk.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
      wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
15. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
      wyrządzone szkody.
16. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk oraz pomieszczeń socjalnych
      odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające, a w przypadku osób
      niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.
17. Wejście na teren kompleksu sportowego jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem
      niniejszego Regulaminu oraz przepisów p. poż. i bhp.
18. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania pracownika obiektu
      o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do
      uwag instruktora (animatora) sportu.
20. Skargi i wnioski należy składać w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie
      ul. Noworzgowska 20, tel: 42-614-44-62

DYREKTOR
MCSiW w Tuszynie