Boisko wielofunkcyjne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIELOFUNKCYJNEGO (REKREACYJNEGO)
BOISKA W TUSZYNIE PRZY UL. SZPITALNEJ 3.

 

1. Boisko jest administrowane przez Gminę Tuszyn, zwaną dalej ” administratorem”.
2. Administrator powierza zarządzanie boiskiem Miejskiemu Centrum Sportu i Wypoczynku
w Tuszynie, które będzie odpowiedzialne za wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem
należytego stanu technicznego obiektu oraz jego wyposażenia, ochroną majątku, utrzymaniem
porządku w obiekcie, wykonaniem innych czynności wynikających z przepisów prawa,
w szczególności przeglądów technicznych obiektu.
3. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
4. Boisko jest ogólnodostępne i czynne codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00
do zmierzchu.
5. Boisko składa się z boiska do piłki siatkowej i piłki koszykowej.
6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się :
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boiska, np. rower,
motorower, deskorolka, rolki, wózki dziecięce, itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, spożywania
napojów chłodzących na płycie boiska,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem,
k) niszczenia zieleni wokół boiska,
l) przebywania na terenie obiektu dzieci do lat 7 bez opieki osób pełnoletnich,
m) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
n) przebywania na terenie obiektu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
8. Zakres odpowiedzialności :
a) za uczniów korzystających z obiektu podczas zajęć edukacyjnych odpowiada prowadzący
zajęcia,
b) za osoby nieletnie korzystające z obiektu odpowiadają rodzice lub opiekunowie,
c) osoby dorosłe korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność,
d) za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu administrator nie ponosi
odpowiedzialności,
e) administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska,
f) za zniszczenia lub uszkodzenie obiektu lub jego wyposażenia korzystający ponosi pełną
odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
9. Każde uszkodzenie sprzętu lub boiska należy zgłaszać Miejskiemu Centrum Sportu i Wypoczynku
w Tuszynie.
10. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz
stosowania się do uwag Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.
11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych boisko jest zamknięte.

 

 

DYREKTOR
MCSiW w Tuszynie