MCSiW

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie jest samorządową jednostką budżetową Gminy Tuszyn. Siedziba MCSiW mieści się w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20.

W skład Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie wchodzą następujące obiekty:

1. Kryta pływalnia „Oceanik” położona w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20
2. Hala sportowo – widowiskowa położona w Tuszynie przy ul. Tysiąclecia 8
3. Moje boisko Orlik 2012 – położony w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 30
4. Stadion Miejski – położony w Tuszynie przy ul. Poniatowskiego 13.
5. Boisko wielofunkcyjne – położone w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 3.

                
Cel, przedmiot i zakres działania Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku:

1. Celem działalności MCSiW jest realizacja działań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku
    ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia właściwych warunków dla dzieci i młodzieży oraz
    rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2. Przedmiotem działania MCSiW jest całokształt działalności w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
    w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a w szczególności:

    a ) świadczenia usług dla ludności w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku;
    b ) udostępnienie bazy MCSiW szkołom działającym na terenie Gminy Tuszyn na realizację zadań
         programowych w zakresie kultury fizycznej;
    c ) udzielanie pomocy szkoleniowej oraz udostępnienie bazy i sprzętu na realizację zajęć
         sportowych;
    d ) propagowanie umiejętności bezpiecznego uprawiania sportu wśród mieszkańców
         Gminy Tuszyn;
    e ) kształtowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zachowań promujących zdrowy sposób
         spędzania wolnego czasu;
    f ) organizowanie imprez rodzinnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym;
    g ) prowadzenie działalności w zakresie usług turystycznych;
    h ) organizowanie zawodów sportowych;
    i ) prowadzenie innych form promujących aktywny wypoczynek;
    j ) umożliwianie udostępniania MCSiW w celu prowadzenia zajęć rehabilitacji ruchowej oraz
        zabiegów fizjoterapeutycznych;
    k ) realizacji innych zadań programowych ustalonych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

3. Pierwszeństwo w wykorzystaniu bazy MCSiW zapewnia się szkołom prowadzonym przez Gminę
    Tuszyn dla realizowania zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i treningu klas sportowych.