Siłownia plenerowa

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu urządzeń, który stanowi rekreacyjną siłownię zewnętrzną.
 2. Rekreacyjna siłownia zewnętrzna administrowana jest przez Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku, którego siedziba
      znajduje się w Tuszynie przy ulicy Noworzgowskiej 20.
 3. Siłownia zewnętrzna czynna jest w godzinach pracy krytej pływalni, aż do zmierzchu.
 4. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników, który znajduje się w szatni
      krytej pływalni.
 5. Korzystanie z siłowni zewnętrznej jest bezpłatne.
 6. Siłownia zewnętrzna to ogólnodostępny teren służący zabawie i rekreacji.
 7. Urządzenia siłowni przeznaczone są dla użytkowników powyżej 14 roku życia.
 8. Z poszczególnych urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ćwiczenia wykonywać zgodnie
      z instrukcją użytkowania, w którą zostały zaopatrzone.
 9. Na jednym stanowisku może ćwiczyć tylko jedna osoba, a max. obciążenie to 100 kg.
 10. Intensywność treningu powinna być dostosowana do indywidualnych możliwości.
 11. Przed skorzystaniem z urządzeń należy upewnić się, czy pozwala na to stan zdrowia.
 12. Niewłaściwe użytkowanie lub zbyt intensywny trening może skutkować urazami lub uszkodzeniem urządzeń.
 13. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz:
        – jazdy na rowerze i gry w piłkę;
        – wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych
           albo środków zastępczych;
        – spożywania alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych,
           palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych;
        – wprowadzania zwierząt;
        – wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych;
        – śmiecenia;
        – wspinania się na urządzenia oraz ich niszczenie.
 14. Wszelkie uszkodzenia i zauważone nieprawidłowości należy zgłaszać Administratorowi siłowni zewnętrznej.
 15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z siłowni, wynikające
         z nieprzestrzegana niniejszego Regulaminu oraz instrukcji obsługi.
 16. Użytkownicy korzystają z siłowni na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie
         za wyrządzone szkody.
 17. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z siłowni odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające,
         a w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie.
 18. Wejście na teren kompleksu siłowni rekreacyjnej oraz korzystanie z jego urządzeń jest
         równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

 

DYREKTOR
MCSiW w Tuszynie