REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI „OCEANIK”.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie, zwanej dalej Pływalnią.
 2. Administratorem Pływalni jest Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie z siedzibą przy ul. Noworzgowskiej 20,
      zwane dalej Administratorem.
 3. Pływalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 22:00, w soboty i niedziele w godzinach 10:00 do 22:00, 
      a w święta wg ustaleń. W czasie wakacji pływalnia czynna jest codziennie od godziny 10:00 do 22:00. 
      Ostatnie wejście na pływalnię godzina 20:45.
 4. Na terenie Pływalni mają prawo przebywać:
      1) osoby wchodzące w skład grup według szczegółowego rozkładu zajęć pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
      2) osoby posiadające bilet wstępu, karnet lub inny dokument upoważniający do korzystania z pływalni.
 5. Zakazuje się wstępu na Pływalnię osobom:
      1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych
          albo substancji zastępczych;
      2) z zewnętrznymi oznakami chorób skórnych stwarzających zagrożenie dla otoczenia,
      3) dzieciom do lat 7 bez opieki osób pełnoletnich.
 6. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie większych niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia
       wg ustalonego rozkładu zajęć.
 7. Zajęcia w grupach oraz pływanie indywidualne osób korzystających indywidualnie z pływalni mogą odbywać się tylko
       w obecności ratownika.
 8. Korzystających z basenu sportowego obowiązuje noszenie stroju kąpielowego oraz czepków, a korzystających
       z basenu rekreacyjnego obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. Obowiązuje zakaz wchodzenia w spodenkach
       typu szorty i bermudy.
 9. Przed przejściem przez kasę należy zmienić obuwie na czyste (basenowe).
 10. Każdą osobę przed wejściem na pływalnię obowiązuje umycie całego ciała pod natryskiem.
 11. Na pływalnię wszyscy uczestnicy zajęć wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan
         liczebny grupy przed i po zajęciach.
 12. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą.
         Grupa bez prowadzącego nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 13. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom
         prowadzącego zajęcia.
 14. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze pozostawione w szatni Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Korzystającym z pływalni nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na pływalni,
         a w szczególności:
         1) biegać po terenie pływalni,
          2) skakać do wody bez zgody prowadzącego zajęcia lub pełniącego dyżur ratownika,
          3) wnosić przedmiotów szklanych, łatwo tłukących się oraz innych grożących niebezpieczeństwem.
          4) palić papierosów, używać papierosów elektronicznych, spożywać napojów alkoholowych, środków odurzających lub  
              substancji psychotropowych albo środków zastępczych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,
          5) wprowadzać psów oraz innych zwierząt na teren obiektu.
 16. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów Regulaminu a także odpowiedzialny jest za zapewnienie
         bezpieczeństwa pływających.
 17. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.
         We wszystkich pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy. Za bezpieczeństwo 
         wszystkich kąpiących się odpowiedzialni są ratownicy.
 18. Na sygnał dźwiękowy (serię krótkich gwizdków) wszyscy muszą natychmiast opuścić nieckę basenu.
 19. Administrator ma prawo kontrolować wszystkie zajęcia, w tym komercyjne, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego
         korzystania z pływalni.
 20. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę. Za zgubiony klucz do
         szafki pobierana będzie opłata wg jego wartości.
 21. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na
         terenie pływalni zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.
 22. Osoby nurkujące na bezdechu każdorazowo powinny zgłaszać taki fakt ratownikom.
 23. Prowadzenie komercyjnych, indywidualnych zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla max. 2 osób na Pływalni wymaga  
         wykupienia przez prowadzącego w/w zajęcia biletu instruktorskiego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 24. Prowadzenie komercyjnych, grupowych zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla grupy od 3 osób na Plywalni może odbywać
         się wyłącznie po zawarciu z Administratorem umowy najmu niecki/toru oraz ustaleniu grafiku zajęć.
 25. Umowa najmu toru/niecki powinna być przed rozpocząciem zajęć nauki lub doskonalenia pływania okazana przez prowadzącego
         w/w zajęcia ratownikom pełniącym dyżur na Pływalni.
 26. Zorganizowane grupy szkolne z opiekunem lub instruktorem nauki pływania ustalają z Admnistratorem termin prowadzenia zajęć.
 27. Na płycie hali basenowej obowiązuje zakaz przebywania osób w stroju innym niż strój kąpielowy. Wyjątek stanowi personel
         obiektu oraz opiekun grup szkolnych.
 28. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi. Również niewykorzystane
         środki zgromadzone na karcie abonamentowej nie podlegają zwrotowi.
 29. Rozliczanie czasu pobytu na hali basenowej rozpoczyna się po przejściu przez bramkę przy kasach. Naliczanie należności
         obywa się na podstawie cennika.
 30. Po uiszczeniu opłaty za pobyt na pływalni zwrotów pieniędzy nie dokonujemy.
 31. Bilety ulgowe przysługują uczestnikom Pływalni na podstawie zatwierdzonego cennika.
 32. Z racji na obecność dysz ssących w układzie atrakcji basenowych (niecka rekreacyjna i wanna hamowni zjeżdżalni) zabrania się
         celowego zasłaniania ciałem przepływu wody przez maskownice tych dysz.
 33. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwane z terenu Pływalni, niezależnie od ewentualnego
         skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 34. Skargi, uwagi i ewentualne reklamacje należy zgłaszać Administratorowi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane sa do przestrzegania postanowień regulaminu.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu osoby korzystające z Pływalni ponoszą
    odpowiedzialność uregulowaną w odpowiednich przepisach prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Skargi i wnioski należy składać w siedzibie Administratora lub telefonicznie pod numerem
    telefonu 42-614-44-62.

 

REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH I SZKOLNYCH

1. Przez zorganizowaną grupę szkolną rozumie się zespół 10 -15 osób uprawiających ćwiczenia
    ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela w-f lub innej
    uprawnionej osoby, ponoszącej odpowiedzialność za grupę.
2. Opiekunowie grup szkolnych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki
    i nadzoru uczniom i uczestnikom znajdującym się pod ich opieką, oraz zapoznanie grupy
    z regulaminem Pływalni.
3. Grupa korzystająca z Pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego
    opiekuna-instruktora.
4. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności
    oraz stanu zdrowia podopiecznych.
5. Grupy przedszkolne i dzieci do lat 6 powinny posiadać dwóch opiekunów i korzystać przede
    wszystkim z brodzika lub z basenu rekreacyjnego.
6. Przed wejściem grupy na Pływalnię opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby podopieczni
    zostali zapoznani z Regulaminem pływalni znajdującym się na terenie obiektu.
7. Opiekunowie grup szkolnych wchodzą na Pływalnię bezpłatnie.
8. Opiekunowie grup szkolnych prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy
    lub sportowy.
9. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.
10. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
      1) dopełnienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym
          i pobranie pasków z kluczami dla grupy,
      2) po wprowadzeniu grupy na halę basenową zorganizować zbiórkę i sprawdzić stan
          liczebny grupy,
      3) zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej (ilość osób)
          oraz przekazanie grupy instruktorowi, jeżeli opiekun sam nie prowadzi zajęć ze
          swoją grupą.
      4) pozostanie na hali basenowej oraz prowadzenie nadzoru nad podopiecznymi
          w trakcie trwania zajęć,
      5) po upływie czasu wyznaczonego na zajęcia zarządzenie zbiórki i sprawdzenie
          stanu liczebnego grupy oraz poinformowania ratownika o opuszczeniu hali
          basenowej ,
      6) zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek
          odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
11. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
12. Uczestnicy grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy,
      instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminom Pływalni.

 

DYREKTOR
MCSiW w Tuszynie